Movie Games S.A.

Movie Games S.A.

Polityka Prywatności

www.moviegames.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI  (www.moviegames.pl)

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa warunki przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: www.moviegames.pl dotyczącej Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Obowiązek informacyjny zawarty w Polityce prywatności wynika z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administrator danych

Administratorem danych jest Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529853, REGON: 360126430, NIP: 5272723755, kapitał zakładowy w wysokości 2.573.132,00 zł opłacony w całości.

Z Administratorem danych można kontaktować się na wyżej wskazany adres: Movie Games S.A., ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@moviegames.pl.

 1. Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

1.1.  Kontakt

Przetwarzamy dane osobowe po to, by realizować kontakt z osobami, które się z nami kontaktują telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Odpowiadamy na zadane nam pytania, udzielamy informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe, wysyłamy zamówione informacje (np. materiały, o które nas prosisz). Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu lub odpowiedzi na pytania, a następnie będą przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z utrzymywaniem kontaktu lub odpowiedzi na pytania. Korespondencję przechowujemy przez taki okres w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli kierujesz do nas e-maila lub zapytania telefoniczne, prosimy Cię o podawanie tylko niezbędnych informacji.

1.2. Zawarcie i realizacja umowy w związku z prowadzoną przez nas działalnością

W przypadku gdy jesteś naszym klientem/kontrahentem i zawierasz z Movie Games S.A. umowę, przetwarzamy niezbędne dla tego celu dane osobowe w celu zawarcia i realizacji tej umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową występującą w imieniu naszego klienta lub kontrahenta, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu służbowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontaktem służbowym jest dla nas wszelka korespondencja (elektroniczna, papierowa), jak też kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności: dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z naszej strony. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również kontakt z osobami kontaktowymi po stronie klienta dotyczący opinii na temat realizacji umowy, przy czym z inicjatywą takiego kontaktu może się do nas zwrócić zarówno klient, jak i my.

Takie dane osobowe przetwarzamy także w celach podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy prawa obligują nas do ich przechowywania lub ujawniania odpowiednim podmiotom. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych w celach podatkowo – księgowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Takie dane przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z takiej umowy, bądź przez czas wymagany przepisami prawa. Dane związane z zawartymi umowami przechowujemy przez taki czas w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1.3. Newsletter

Przetwarzamy dane osobowe w celu wysyłki newslettera do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody.

1.4. Marketing bezpośredni

W przypadku gdy jesteś reprezentantem naszego klienta lub partnera biznesowego, bądź osobą, z którą kontaktujemy się w związku ze współpracą z takim podmiotem, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu kontaktu (w formie papierowej) noszącego znamiona marketingu bezpośredniego (kierując okolicznościową korespondencję). Taki marketing bezpośredni stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane przetwarzamy w takim celu przez okres trwania współpracy.

1.5. Narzędzia do analizy danych

Na stronie internetowej www.moviegames.pl stosujemy narzędzia analityczne służące do śledzenia ruchu na stronie i optymalizacji strony na podstawie zebranych danych. Podstawowym narzędziem używanym do analizy danych jest usługa Google Analytics dostarczana przez Google, Inc. (więcej informacji o Polityce Prywatności usług świadczonych przez przedsiębiorstwo Google, Inc. znajduje się pod poniższym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

1.5.1. Google Analytics

W trosce o tworzenie jak najlepszych doświadczeń użytkownika na stronie internetowej www.moviegames.pl używane jest narzędzie analityczne Google Analytics. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje tekstowe pliki cookie przechowywane na komputerze użytkownika oraz urządzeniach mobilnych, dzięki czemu umożliwia nam analizę korzystania z witryny w celu zapewnienia jak najlepszego doświadczenia w korzystaniu ze strony. Pliki cookie generują informacje przesyłane na serwery przedsiębiorstwa Google, Inc. Przechowywane na serwerze dane będą zanonimizowane, a następnie używane do analizy zachowania, tworzenia raportów lub innych usług związanych z polepszaniem doświadczeń użytkownika na stronie internetowej.

Wśród danych gromadzonych przy użyciu plików tekstowych cookies dostarczanych do usługi Google Analytics są m.in. rodzaj przeglądarki, system operacyjny, referral URL, adres IP, czas spędzony w witrynie, odwiedzane podstrony, bounce rate, czy czas wysłania żądania do serwera. Dane te są przechowywane na serwerach przedsiębiorstwa Google, Inc.

W ramach tworzenia najlepszych doświadczeń użytkownika na stronie internetowej, w celu połączenia usług dostarczanych przez Google, Inc. możliwe jest także korzystanie na stronie z usługi Google Tag Manager, która umożliwia zarządzanie tagami związanymi z usługami dostarczanymi przez przedsiębiorstwo Google, tag ten nie gromadzi danych osobowych, jednak może prowadzić do uruchomienia innych tagów lub kodów śledzących gromadzących takie dane w obrębie narzędzi udostępnianych przez przedsiębiorstwo Google, Inc.

Warunki korzystania oraz więcej informacji dotyczących gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Google, Inc. w kontekście narzędzia Google Analytics znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html dostępnej w języku polskim.

Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Z powyższych celów wynika również nasz uprawniony interes do przetwarzania tych danych. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków przesyłania Twoich danych osobowych do USA Google, Inc. zobowiązał się do przestrzegania porozumienia EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

1.5.2. Google Fonts

Na stronie internetowej www.moviegames.pl używana jest zewnętrzna biblioteka fontów internetowych, która dostarczana jest przez przedsiębiorstwo Google, Inc w formie API oraz udostępnionych na serwerach Google, Inc plików pobieranych z: fonts.googleapis.com oraz fonts.gstatic.com. Użytkownik po wejściu na stronę wczytuje fonty bezpośrednio z serwera przedsiębiorstwa Google, Inc. (fonts.googleapis.com lub fonts.gstatic.com), które następnie są dodawane do pamięci podręcznej przeglądarki. By zapewnić płynne korzystanie ze strony użytkownik jest zobowiązany do połączenia się z serwerami Google, aby wyświetlić internetowe fonty, które są nieodzownie związane z używanym na stronie stylem graficznym. Więcej informacji na temat polityki prywatności związanej z usługami przedsiębiorstwa Google, Inc. znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl , a co do fontów https://developers.google.com/fonts/faq/privacy?hl=pl – dostępnych w języku polskim.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące fonty internetowe w postaci plików zawierających internetowe fonty dostarczane i hostowane przez Google, Inc, a są to:

 • Font Family: Montserrat
 • Font Family: Poppins
 • Font Family: Prata
 • Font Family: Roboto
 • Font Family: Roboto Slab

Wymienionej wyżej fonty internetowe udostępniane są przez przedsiębiorstwo Google, Inc. z serwerów tego przedsiębiorstwa. Wszystkie rodziny fontów (font-family) dostępne są zbiorczo pod poniższym adresem URL (URL ten zawiera odniesienia do konkretnych plików zawierających fonty hostowane w fonts.gstatic.com): https://mov.gs/s/fonts

Podstawę prawną korzystania z Google Fonts stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Z powyższych celów wynika również nasz uprawniony interes do przetwarzania tych danych.

2. Źródła danych

Dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie, jeżeli do nas dzwonisz, czy korespondujesz z nami mailowo lub tradycyjnie, albo pozostawiasz je w innej formie (np. wręczonej wizytówki, wypełnionego formularza). Twoje dane możemy również pozyskać od firm, z którymi współpracujemy, a które wskazują Cię jako osobę reprezentującą lub właściwą do kontaktu. Dane, jakie otrzymujemy w takim przypadku to służbowe dane kontaktowe, bądź zawarte w pełnomocnictwie czy odpisie KRS, jeżeli jesteś osobą reprezentującą.

3. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Movie Games S.A., podmiotom udzielającym wsparcia spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy oprogramowania takiego jak: platforma do prowadzenia webinarium, platforma do wysyłki newslettera, dostawcy z obszarów: księgowość, agencja marketingowa, hosting, zarządzanie stroną internetową), podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotom, z pomocą których utrzymujemy infrastrukturę IT, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania.

Korzystamy z usług Mailchimp by realizować wysyłkę newslettera. Z polityką prywatności i polityką cookies tego podmiotu możesz zapoznać się tutaj: https://www.intuit.com/privacy/statement/ W przypadku gdy zapiszesz się do Newslettera wówczas dane związane z tym zapisem trafiają do konta mailchimp zarejestrowanego przez Movie Games S.A., w związku z czym odbiorcą Twoich danych osobowych w tym przedmiocie, czyli w zakresie w jakim pochodzą one z Newslettera, będzie Movie Games S.A.

Korzystamy także z usług Google Analytics, któremu przekazujemy informacje zbierane za pomocą plików cookies (informacje statystyczne) przesyłanych na serwery przedsiębiorstwa Google, Inc. Te informacje są anonimowe. Więcej na temat przetwarzania takich informacji możesz przeczytać tutaj:  https://policies.google.com/privacy

Korzystamy także z usług Meta (dawniej Facebook), któremu przekazujemy informacje zbierane przy wykorzystaniu Meta Pixel. Więcej na temat przetwarzania takich informacji możesz przeczytać tutaj:  https://www.facebook.com/privacy/policy/

4. Prawa osób fizycznych

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres: kontakt@moviegames.pl.

5. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne, jeśli:

 • jako użytkownik strony będziesz chciał skorzystać z niektórych oferowanych przez nas możliwości, przykładowo, by wysyłać newsletter potrzebujemy Twojego adresu mailowego,
 • by udzielić informacji i odpowiedzi na pytania – potrzebujemy Twoich danych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego, po to abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i udzielić informacji lub odpowiedzi na zadane pytania.

Nieprzekazanie danych osobowych w sytuacjach w których jest to niezbędne może spowodować niemożność skorzystania z niektórych oferowanych przez nas możliwości lub niemożność udzielenia informacji lub odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Korzystanie z usługodawców pochodzących z krajów trzecich następuje wyłącznie w przypadku spełnienia szczególnych warunków wynikających z art. 44 i kolejnych RODO.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, ani nie profilujemy danych osobowych.

8. Żądanie usunięcia danych

Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

9. Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzisz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Cię narusza przepisy RODO. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

10. Informacje dodatkowe

Polityka Prywatności opublikowana została na Stronie Internetowej dostępnej pod adresem www.moviegames.pl.